ОГЛАС – за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

15. juna 2016. 0 Comments

Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, Александровац, на основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15) и одлуке директора бр. 1775 од 13.06.2016. године, Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

I Пријем у радни однос на одређено време, нa временски период до 6 месеци, са пуним радним временом:

Доктор медицине……………………………………………………………………….. 1 извршилац, Медицинска сестра- техничар (општи смер) …………………… 2 извршиоца,

у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, укључујући хитну медицинску помоћ, медицину рада и кућно лечење- одељење за здравствену заштиту одраслог становништва- одсек здравствена станица Александровац.

Пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, због замене привремено одсутне запослене:

Медицинска сестра- техничар (општи смер) …………………… 1 извршилац,

у Служби за лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику, специјалистичко- консултативну делатност- Одељење за специјалистичко консултативну и другу дијагностику.

II Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“.

Посебни услови за заснивање радног односа за доктора медицине су:

– завршен Медицински факултет (VII1 степен)

– положен стручни испит

– лиценца Лекарске коморе Србије или решење о упису у именик Лекарске коморе Србије

Посебни услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:

– завршена средња (IV степен) медицинска школа (општи смер)

– положен стручни испит – лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

III Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

– оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми,

– оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

– оверену фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

– фотокопију личне карте,

– кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања у службеном листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује у службеном листу „Послови“ Националне службе за запошљавање и сајту Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“.

Пријаве послати на адресу Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, ул. Др Милана Мирковића број 6, 37230 Александровац са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“, или предати лично у Правној служби Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ радним данима од 07- 15 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматарати.

ДИРЕКТОР,

____________________________

Др Стаменко Костов спец. опште медицине

ПРЕЗМИ ДОКУМЕНТ